Aktywa

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Aktywa

Aktywa są podstawowym elementem bilansu sporządzanego przez spółkę na każdy rok sprawozdawczy. Ustawa o rachunkowości podaje jedynie definicje poszczególnych ich rodzajów. Natomiast zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (IFRS), aktywa to kontrolowany przez spółkę majątek o wiarygodnie określonej wartości, powstały w przeszłości, który spowoduje w przyszłości uzyskanie korzyści ekonomicznych. Aby poszczególne rodzaje aktywa mogły być wykazane w bilansie muszą spełniać następujące warunki:

a) muszą mieć wiarygodnie określoną wartość na podstawie określonej wyceny np. kosztu zakupu czy wartości godziwa. Aktywa, których wartości spółka nie może wiarygodnie określić, nie mogą być wykazywane w bilansie.

b) muszą istnieć w wyniku przeszłych zdarzeń, czyli te aktywa, nad którymi spółka uzyskała kontrolę przed datą, na którą sporządzony jest bilans.

c) muszą być wykorzystywane do generowania w przyszłości korzyści ekonomicznych, rozumianych z reguły jako przepływy finansowe.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości do aktywów zalicza się także takie aktywa nad którymi spółka posiada kontrolę (kontroluje korzyści z nich płynące oraz ponosi ryzyka z nimi związane). Dla inwestorów aktywa są ważnym elementem porównawczym w stosunku do lat ubiegłych.

Aktywa dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe.

 

aktywa

Rys. Aktywa.

Na aktywa składają się:

aktywa trwałe (związane ze spółką ponad jeden rok):

a) wartości niematerialne i prawne to nabyte przez spółkę prawa majątkowe np. patent, koncesje, marka;

b) rzeczowa aktywa trwałe: środki trwałe i środki trwałe w budowie;

c) należności długoterminowe to długoterminowy dług osób trzecich wobec spółki;

d) inwestycje długoterminowe to budowa lub ulepszanie istniejącego środkatrwałego w celu osiągnięcia przyszłych korzyści;

e) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe;

aktywa obrotowe (związane ze spółką poniżej jednego roku) – przeznaczone do sprzedaży lub zużycia:

a) zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) to surowce i materiały przeznaczone doprodukcji, produkcja niezakończona oraz towary i wyroby gotowe;

b) należności krótkoterminowe to krótkoterminowy dług osób trzecich wobec spółki;

c) inwestycje krótkoterminowe to udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki przeznaczone do  zbycia w roku następnym;

d) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to wydatki, które spółka poniosła w roku bieżącym, a które staną się kosztem dopiero w następnym roku.

e) środki pieniężne to kwoty pieniężne, które w każdym czasie są do dyspozycji spółki.

Zobacz także interesujące frazy:

 • aktywa trwałe;
 • rzeczowe aktywa trwałe;
 • pasywa i aktywa;
 • aktywa netto;
 • aktywa pasywa bilans;;
 • aktywa i pasywa
 • aktywa netto definicja;
 • aktywa bieżące;
 • aktywa pasywa;
 • aktywa obrotowe;
 • aktywa bilansu;
 • bilans aktywa;
 • aktywa finansowe;
 • bilans aktywa pasywa;
 • aktywa ofe;;
 • aktywa funduszy inwestycyjnych;
 • krótkoterminowe aktywa finansowe;
 • niefinansowe aktywa trwałe;
 • pasywa aktywa;
 • długoterminowe aktywa finansowe;
 • rzeczowe aktywa obrotowe;
 • aktywa płynne;
 • aktywa banku;
 • finansowe aktywa trwałe;
 • aktywa tfi;
 • aktywa niematerialne;
 • aktywa a pasywa;
 • aktywa firmy;
 • aktywa definicja;
 • aktywa przedsiębiorstwa;
 • aktywa rzeczowe;
 • aktywa pasywa tabela;
 • aktywa banków;
 • aktywa trwałe definicja,
 • aktywa spółki;
 • aktywa nieoperacyjne;
 • aktywa banku komercyjnego.